Žiadosť o informácie

Najvyšší kontrolný úrad SR ako povinná osoba zabezpečuje prostredníctvom odboru komunikácie poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Na základe tohto zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať písomne, osobne alebo elektronickou poštou.

1. e-mailom
info@nku.gov.sk

2. poštou
Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná ul. 2
824 73 Bratislava

3. osobne
Ústnu informáciu možno podať v pracovných dňoch od 8.30 hod. do 14.00 hod. priamo zamestnancovi odboru komunikácie, prípadne v inom dohodnutom čase.
 

Žiadosť musí obsahovať najmä tieto údaje:

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • kto žiadosť podáva - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • adresu pobytu alebo sídla,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 •  aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje (písomne, e-mailom,...).
   
 • Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, odbor komunikácie bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 dní neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, žiadosť bude odložená.
 • Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, odbor komunikácie Najvyššieho kontrolného úradu SR bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich dní od podania žiadosti žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a zverejnenie informácie.
 • Odbor komunikácie Najvyššieho kontrolného úradu SR písomne oznámi výsledok vybavenia žiadosti najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov môže vedúci pracovník odboru komunikácie predĺžiť lehotu najviac o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty bude žiadateľovi bezodkladne oznámené.
 • Ak NKÚ SR nemá požadované informácie a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, odbor komunikácie Najvyššieho kontrolného úradu SR postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.
 • Informácie, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nebudú sprístupnené alebo ich sprístupnenie bude obmedzené.


Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ SR) podľa § 5 ods. 1 písm. f zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií  PDF (223 kB)