Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo:
Vazovova 5, 81243 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00397687
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-007/2023/1090

Obnova a rekonštrukcia vysokoškolských internátov
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2023/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy a rekonštrukcie vysokoškolských internátov
Začiatok kontroly
01.02.2023
Koniec kontroly
14.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-051/2013/1030

Kontrola hospodárenia a kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných vysokých škôl za rok 2012.
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2013/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri použití verejných prostriedkov a na
Začiatok kontroly
05.05.2013
Koniec kontroly
25.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_STU BA_051_2013_1030_1080_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 315 KB, Dátum zverejnenia: 01.07.2013

KA-055/2010/0002

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na financovanie vedy a výskumu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
22.09.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2007/0002

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na vybrané investičné akcie v kapitole MŠ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2007/0002
Účel
Začiatok kontroly
18.02.2007
Koniec kontroly
23.04.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť