Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Sídlo:
Roľnícka 109, 83107 Bratislava-Vajnory
IČO:
00304565
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-019/2019/1063

Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2019/1063
Účel
Preverenie súladu procesu monitorovania a výkonu finančných KNM s legislatívnymi požiadavkami a prev
Začiatok kontroly
16.09.2019
Koniec kontroly
03.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2013/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
30.06.2013
Koniec kontroly
02.09.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MC BA- Vajnory_KA-042_2013_1080_1080 publikovanie.pdf
Veľkosť: 411 KB, Dátum zverejnenia: 02.09.2013

Späť