Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Streda nad Bodrogom
Sídlo:
Hlavná 174/391, 07631 Streda nad Bodrogom
IČO:
00331970
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-077/2015/1130

Verejné financie a majetok obcí a miest nad 2000 obyvateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-077/2015/1130
Účel
Preveriť súlad hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom so všeobecne záväzným
Začiatok kontroly
29.09.2015
Koniec kontroly
29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť