Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Nová Dubnica
Sídlo:
Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica
IČO:
00317586
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-004/2024/1140

Systém programového rozpočtovania v územnej samospráve
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2024/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť nastavenie účinnosti systému programového rozpočtovania v územnej samospráve.
Začiatok kontroly
04.04.2024
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-076/2015/1120

Plnenie príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí.
Číslo kontrolnej akcie
KA-076/2015/1120
Účel
Preverenie stavu ako boli naplnené opatrenia z predchádzajúcich kontrol na zabezpečenie riadneho výk
Začiatok kontroly
24.08.2015
Koniec kontroly
12.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2009/0001

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
31.03.2009
Koniec kontroly
12.05.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť