Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Monika Chabrečková
Sídlo:
Mládežnícka 2037, 01306 Terchová
IČO:
42063353
Právna forma:
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
06.06.2016
Koniec kontroly
24.07.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť