Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Oravský Podzámok
Sídlo:
Oravský Podzámok 0, 02741 Oravský Podzámok
IČO:
00314731
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-039/2016/1110

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2016/1110
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa dosahovania príjmov a čerpanie výdavkov vrá
Začiatok kontroly
15.02.2016
Koniec kontroly
26.05.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť