Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Gemerské Dechtáre
Sídlo:
Gemerské Techtáre 0, 98004 Gemerské Dechtáre
IČO:
00649571
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-039/2016/1110

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2016/1110
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa dosahovania príjmov a čerpanie výdavkov vrá
Začiatok kontroly
06.04.2016
Koniec kontroly
09.06.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť