Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Brusno
Sídlo:
Brusno 0, 97662 Brusno
IČO:
00313491
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-010/2019/1120

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2019/1120
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
13.02.2019
Koniec kontroly
02.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2017/1140

eGovernment a informačné systémy obcí a miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2017/1140
Účel
Posúdiť efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie služieb eGovernment obcí a m
Začiatok kontroly
06.03.2017
Koniec kontroly
22.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-052/2010/0003

Kontrola výkonu správy dane za ubytovanie, hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť použitia výnosu tejto dane
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť