Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo:
Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30794536
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-003/2022/1110

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2022/1110
Účel
Poukázať na zložitosť nastavenia systému poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, ktorý bráni efektívnem
Začiatok kontroly
26.06.2022
Koniec kontroly
24.11.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
11.07.2019
Koniec kontroly
29.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2019/1033

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2019/1033
Účel
Účelom KA je zhodnotiť hospodárenie ÚPSVaR z hľadiska posúdenia čerpania verejných prostriedkov na č
Začiatok kontroly
24.02.2019
Koniec kontroly
13.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2017/1031

Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2017/1031
Účel
Preveriť zabezpečenie účinnosti a efektívnosti zavedenia rekvalifikácie pre uchádzačov o zamestnanie
Začiatok kontroly
08.08.2017
Koniec kontroly
17.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
25.01.2016
Koniec kontroly
28.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
23.11.2014
Koniec kontroly
16.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Ustredie prace, socialnych veci a rodiny SR_014_2014_1021_1021.pdf
Veľkosť: 261 KB, Dátum zverejnenia: 16.12.2014

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
28.09.2014
Koniec kontroly
26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ÚPSVaR_KA_017_2013_1030_1030_publ..pdf
Veľkosť: 3 MB, Dátum zverejnenia: 04.12.2013

KA-050/2012/1030

Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2012/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce na podporu znižovan
Začiatok kontroly
20.05.2012
Koniec kontroly
17.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-050/2009/0005

Kontrola dodržiavania stanovených podmienok verejného obstarávania zákaziek vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-052/2009/0007

Kontrola Národného projektu XI realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, financovaného z Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
02.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2008/0002

Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
16.07.2008
Koniec kontroly
05.08.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť