Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Púchov
Sídlo:
Štefánikova 821/21, 02018 Púchov
IČO:
00317748
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-008/2019/1110

Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2019/1110
Účel
Preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mes
Začiatok kontroly
30.06.2019
Koniec kontroly
28.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
31.07.2018
Koniec kontroly
17.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2017/1140

eGovernment a informačné systémy obcí a miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2017/1140
Účel
Posúdiť efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie služieb eGovernment obcí a m
Začiatok kontroly
26.02.2017
Koniec kontroly
04.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-067/2013/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2013/1130
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
17.03.2013
Koniec kontroly
17.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mesto Puchov_067_2013_1130_1120_FINAL_publikovanie.pdf
Veľkosť: 589 KB, Dátum zverejnenia: 17.04.2013

KA-065/2008/0004

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v okresných mestách
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.10.2008
Koniec kontroly
27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2023/1120

Vybrané položky príjmov obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2023/1120
Účel
Preveriť postup samosprávy pri napĺňaní vybraných položiek vlastných príjmov
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť