Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Sídlo:
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00164381
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-018/2023/1182

Infraštruktúra pre pripájanie škôl do internetu
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2023/1182
Účel
Preveriť zmluvné vzťahy na zabezpečenie pripájania škôl do internetu
Začiatok kontroly
12.03.2023
Koniec kontroly
04.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-019/2022/1033

Vykazovanie majetku a záväzkov v indiviuálnej účtovnej závierke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácií v jeho pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2022/1033
Účel
Preveriť správnosť a konzistentnosť vykazovaných údajov o vybraných druhoch majetku a záväzkov v ind
Začiatok kontroly
17.02.2022
Koniec kontroly
26.05.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2021/1031

Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2021/1031
Účel
Preveriť transparentnosť prideľovania finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj.
Začiatok kontroly
30.06.2021
Koniec kontroly
28.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2021/1026

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2020
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2021/1026
Účel
Vypracovať stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a k súhrnu výsledkov hospodárenia
Začiatok kontroly
18.02.2021
Koniec kontroly
26.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2020/1030

Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2020/1030
Účel
Účelom kontroly vnútorného kontrolného systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR bud
Začiatok kontroly
28.07.2020
Koniec kontroly
23.09.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2020/1026

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2019
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2020/1026
Účel
Účelom kontroly je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a súhrnu výs
Začiatok kontroly
02.03.2020
Koniec kontroly
11.06.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2019/1140

Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2019/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť tvorbu a výkon vybraných verejných politík VÚC, t. j. ako ich VÚC tvorili, real
Začiatok kontroly
19.09.2019
Koniec kontroly
27.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
02.06.2019
Koniec kontroly
17.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2016/1030

Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2017.
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2016/1030
Účel
Overiť proces vypracovania návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2017, ktorá bude vykonaná na zákla
Začiatok kontroly
04.10.2016
Koniec kontroly
18.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2016/1060

Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2016/1060
Účel
Skontrolovať, či systém riadenia, implementácie, kontroly a auditu zabezpečuje využívanie zdrojov ro
Začiatok kontroly
05.09.2016
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2015/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostri
Začiatok kontroly
12.03.2015
Koniec kontroly
29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SZU_MSVVaS SR_KA_059_2015_1030.pdf
Veľkosť: 657 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2015

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
09.11.2014
Koniec kontroly
11.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Ministerstvo skolstva, vedy, vyskumu a sportu SR_014_2014_1021_1021.pdf
Veľkosť: 309 KB, Dátum zverejnenia: 11.12.2014

KA-069/2014/1040

Kontrola efektívnosti riadenia vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2014/1040
Účel
Preveriť primeranosť systému riadenia a kontroly pri nakladaní s finančnými prostriedkami v rámci v
Začiatok kontroly
23.07.2014
Koniec kontroly
25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-025/2014/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pre Operačný program Vzdelávanie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2014/1030
Účel
Prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v programovom obdo
Začiatok kontroly
22.05.2014
Koniec kontroly
14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_MSVVaS SR_025_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 259 KB, Dátum zverejnenia: 14.08.2014

KA-028/2013/1030

Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu vybraných kapitol a ďalších subjektov verejnej správy na rok 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2013/1030
Účel
Vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu vybraných subjektov na rok 2014 v súvislosti s úl
Začiatok kontroly
30.09.2013
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
12.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Suhrnna sprava o vysledku KA_060_2013_1030_p.pdf
Veľkosť: 860 KB, Dátum zverejnenia: 08.12.2013

KA-059/2013/1040

Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2013/1040
Účel
Preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni
Začiatok kontroly
24.03.2013
Koniec kontroly
15.07.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o vysledku kontroly MSVVS_KA-059_2013_1040_1040.pdf
Veľkosť: 606 KB, Dátum zverejnenia: 15.07.2013

KA-021/2012/1030

Kontrola projektov na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2012/1030
Účel
Zhodnotiť úroveň financovania vedecko-výskumných pracovísk a podpory vedeckých projekov prostredníct
Začiatok kontroly
20.05.2012
Koniec kontroly
17.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-043/2012/1022

Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2012/1022
Účel
Preverenie hospodárenia, správy a ochrany aktív v Dátovom centre rezortu školstva. Preverenie súladu
Začiatok kontroly
12.02.2012
Koniec kontroly
29.03.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Sprava_MSVVS_SR_KA_043_2012_1022.pdf
Veľkosť: 198 KB, Dátum zverejnenia: 29.03.2012

KA-046/2012/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na plnenie úloh Národného programu rozvoja športu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2012/1030
Účel
Preveriť plnenie hlavných úloh a opatrení v jednotlivých oblastiach Národného programu rozvoja šport
Začiatok kontroly
19.01.2012
Koniec kontroly
12.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2010/0002

Kontrola postupov pri výbere a monitorovaní riešenia projektov na podporu výskumu a vývoja v kapitole Ministerstva školstva SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
10.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
18.10.2009
Koniec kontroly
15.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2009/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2009
Koniec kontroly
03.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2009/0002

Kontrola pripravenosti na čerpanie a čerpanie prostriedkov v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
22.02.2009
Koniec kontroly
21.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2008/0009

Kontrola plnenia opatrení na základe kontroly rozvoja vysokého školstva podľa programu "Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl"
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2008/0009
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2008
Koniec kontroly
13.10.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2007/0004

Kontrola štrukturálnych fondov - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2007/0004
Účel
Začiatok kontroly
02.08.2007
Koniec kontroly
30.10.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2023/1070

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom v organizáciách založených na podporu mládeže
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2023/1070
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu v organizáciách založených, resp.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-045/2023/1120

Stratégia Slovenskej republiky v oblasti mládeže na roky 2021 - 2028
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2023/1120
Účel
Vyhodnotiť proces prípravy, tvorby a implementácie Stratégie SR pre mládež na roky 2021 - 2028.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-053/2014/1030

Stanovisko NKÚ SR k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2015.
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2014/1030
Účel
Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu vybraných subjektov na rok 2015 v súvislosti s úlohou vyp
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-022/2014/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2014/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť a efektívnosť čerpa
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2016/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2016/1060
Účel
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev/vyzvaní so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2018/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 III.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2018/1060
Účel
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev/vyzvaní so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2017/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2017/1060
Účel
Kontrola výziev/vyzvaní od ich vyhlásenia až po vyhodnotenie predložených žiadostí o nenávratný fina
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť