Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo:
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30416094
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-044/2022/1032

Systém poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2022/1032
Účel
Preveriť systém a proces poskytovania finančných príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny rovna
Začiatok kontroly
11.12.2022
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-026/2022/1140

Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2022/1140
Účel
Preveriť včasnosť a transparentnosť opatrení určených na znižovanie dopadov v súvislosti s pandémiou
Začiatok kontroly
04.05.2022
Koniec kontroly
30.08.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-012/2022/1061

Obnova verejných budov
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2022/1061
Účel
Preveriť napĺňanie stratégie a financovanie obnovy verejných budov
Začiatok kontroly
12.04.2022
Koniec kontroly
27.09.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-011/2022/1061

Stratégia rozvoja dopravy v SR so zameraním na dopravnú infraštruktúru
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2022/1061
Účel
Preveriť stratégiu dopravy so zameraním na dopravnú infraštruktúru.
Začiatok kontroly
24.02.2022
Koniec kontroly
14.08.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-031/2022/1120

Podpora cyklistickej dopravy
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2022/1120
Účel
Preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy
Začiatok kontroly
22.02.2022
Koniec kontroly
12.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2021/1120

Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I. triedy
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2021/1120
Účel
Preveriť nastavenie a zisťovanie stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosti systému opráv a
Začiatok kontroly
14.06.2021
Koniec kontroly
02.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2020/1026

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2019
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2020/1026
Účel
Účelom kontroly je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a súhrnu výs
Začiatok kontroly
10.03.2020
Koniec kontroly
19.05.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2017/1060

Kontrola energetickej účinnosti vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2017/1060
Účel
Zhodnotiť stratégiu, financovanie a monitorovanie zvyšovania energetickej efektívnosti verejných bud
Začiatok kontroly
08.05.2017
Koniec kontroly
22.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2017/1060

Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 – 2016
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2017/1060
Účel
Zhodnotiť vybraté zmluvy z hľadiska správnosti určenia a dohodnutia jednotlivých zmluvných náležitos
Začiatok kontroly
27.03.2017
Koniec kontroly
08.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2016/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov a hospodárenia vo vybraných kapitolách za rok 2015.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2016/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR a MH SR za r
Začiatok kontroly
14.02.2016
Koniec kontroly
15.05.2016
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záverečná správa D4_R7 23 06 2016_final.pdf
Veľkosť: 543 KB, Dátum zverejnenia: 15.05.2016

KA-002/2016/1060

Kontrola plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2016/1060
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude vyhodnotenie plnenia opatrení vykonaných kontrol v roku 2014 v rámci no
Začiatok kontroly
24.01.2016
Koniec kontroly
24.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-073/2015/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
Číslo kontrolnej akcie
KA-073/2015/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
04.10.2015
Koniec kontroly
21.10.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.pdf
Veľkosť: 169 KB, Dátum zverejnenia: 21.10.2015

KA-072/2015/1060

Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2015/1060
Účel
Preveriť dodržiavanie podmienok pre poskytovanie a čerpanie verejných prostriedkov pri poskytovaní d
Začiatok kontroly
07.09.2015
Koniec kontroly
24.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2015/1060

Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2015/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
01.02.2015
Koniec kontroly
04.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZÚ 2014_MDVRR SR_KA-008_2015_1060.pdf
Veľkosť: 344 KB, Dátum zverejnenia: 04.05.2015

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
02.12.2014
Koniec kontroly
04.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2014/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2014/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-051/2014/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu, rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010-2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-051/2014/1060
Účel
Prekontrolovať uzatváranie zmlúv, dodržanie zmluvných podmienok a hospodárnosť a efektívnosť vynakl
Začiatok kontroly
15.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Súhrnná správa o výsledku kontrol MDVRR SR a NDS, a. s..pdf
Veľkosť: 463 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

KA-048/2014/1060

Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry, efektívnosti a účinnosti výnosov z príjmov elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov realizovaných v rokoch 2010-2013 .
Číslo kontrolnej akcie
KA-048/2014/1060
Účel
Prekontrolovať efektívnosť výberu poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry a príjmov z elektro
Začiatok kontroly
01.06.2014
Koniec kontroly
18.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam MDVRR SR_Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja _KA-048/2014/1060.pdf
Veľkosť: 364 KB, Dátum zverejnenia: 18.08.2014

KA-050/2014/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu, rekonštrukcie, opravy a údržbu ciest 1. triedy a súvisiacej infraštruktúry, realizovaných v rokoch 2010-2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2014/1060
Účel
Prekontrolovať hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov, uzatváranie zmlúv,
Začiatok kontroly
20.03.2014
Koniec kontroly
27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly NKÚ SR_konsolidovaný.pdf
Veľkosť: 184 KB, Dátum zverejnenia: 27.04.2014

KA-046/2014/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2014/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
24.02.2014
Koniec kontroly
23.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MDVRR SR_KA-046/2014/1060_1060.pdf
Veľkosť: 343 KB, Dátum zverejnenia: 23.04.2014

KA-024/2013/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 za vybrané kapitoly
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2013/1060
Účel
Účelom vypracovania stanoviska je splnenie úlohy vyplývajúcej z ustanovenia § 5 ods. 1 zákona NR SR
Začiatok kontroly
22.09.2013
Koniec kontroly
27.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

zaznam o vysledku kontroly_MDVRR SR_KA-024_2013_1060_1060.pdf
Veľkosť: 185 KB, Dátum zverejnenia: 27.10.2013

KA-019/2013/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2011-2012 na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS)
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2013/1060
Účel
Preveriť uzatváranie zmlúv, dodržanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných pr
Začiatok kontroly
15.09.2013
Koniec kontroly
28.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-025/2013/1060

Kontrola efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov pri prevádzkovaní osobnej železničnej dopravy v rokoch 2011 až 2012 na Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2013/1060
Účel
Preveriť hospodárnosť vynakladania verejných prostriedkov vyplývajúcich zo zmlúv o výkone vo verej
Začiatok kontroly
14.05.2013
Koniec kontroly
19.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo dopravy_ výst. a reg.rozvoja SR_KA-025_2013_1060_1060_ final.pdf
Veľkosť: 345 KB, Dátum zverejnenia: 19.08.2013

KA-029/2013/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vo vybraných kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2013/1060
Účel
V súlade s § 29 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vere
Začiatok kontroly
24.02.2013
Koniec kontroly
23.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MDVRR SR_KA-029/2013/1060_1060.pdf
Veľkosť: 430 KB, Dátum zverejnenia: 23.04.2013

KA-065/2012/1040

Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca programového obdobia 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2012/1040
Účel
Preveriť, či je náležite zabezpečený systém hodnotenia a monitorovania operačných programov NSRR, či
Začiatok kontroly
30.09.2012
Koniec kontroly
16.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2012/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov, zmluvných vzťahov, financovania modernizácie a prevádzkovania železničnejnej dopravnej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 až 2011
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2012/1060
Účel
Preveriť efektívnosť nového modelu spoplatňovania železničnej infraštruktúry, platného od 01.01.2010
Začiatok kontroly
16.08.2012
Koniec kontroly
25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly_MDVRRSR_036_2012_1060.pdf
Veľkosť: 437 KB, Dátum zverejnenia: 25.11.2012

KA-039/2012/1060

Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry a efektívnosti hospodárenia výnosov z príjmov z elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov a ich použitie na výstavbu, resp. opravy a údržbu cestnej siete za obdobie rokov 2010 až 2011
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2012/1060
Účel
Preveriť efektívnosť výberu poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry (diaľničné známky) a príj
Začiatok kontroly
29.04.2012
Koniec kontroly
31.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2012/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2012/1060
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011
Začiatok kontroly
21.02.2012
Koniec kontroly
22.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2012/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic,rýchlostných ciest a súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 a 2011
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2012/1060
Účel
Preveriť uzatváranie zmlúv a dodržiavanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných
Začiatok kontroly
09.02.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-016/2011/0003

"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.08.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2011/0005

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými ne realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-025/2011/0004

"Kontrola systému registrácie daňových subjektov "
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2011/0003

Záverečná kontrola projektov Kohézneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
05.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0002

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
14.03.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-055/2009/0010

Kontrola plnenia opatrení prijatých v oblasti cestnej premávky na zníženie nehodovosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2009/0010
Účel
Začiatok kontroly
20.09.2009
Koniec kontroly
03.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-077/2009/0008

Kontrola projektov ISPA/KF, ktorým doba realizácie skončila 30.04.2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-077/2009/0008
Účel
Začiatok kontroly
25.08.2009
Koniec kontroly
14.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
31.03.2009
Koniec kontroly
29.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2009/0002

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
01.02.2009
Koniec kontroly
02.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2008/0003

Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých realizácia skončila 30.06.2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
18.08.2008
Koniec kontroly
17.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
25.05.2008
Koniec kontroly
31.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2008/0005

Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
03.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2008/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných rozpočtových kapitol za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
17.02.2008
Koniec kontroly
24.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-072/2007/0004

Kontrola štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2007/0004
Účel
Začiatok kontroly
03.10.2007
Koniec kontroly
16.12.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2007/0008

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2007/0008
Účel
Začiatok kontroly
18.03.2007
Koniec kontroly
10.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2012/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu ciest I. triedy, vrátane súvisiacej infraštruktúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2012/1060
Účel
Preveriť uzatváranie zmlúv, dodržiavanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných p
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2013/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu ciest 1. triedy a súvisiacej infraštruktúry, zmluvných vzťahov realizovaných v rokoch 2011-2012 na Slovenskej správe ciest (SSC)
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2013/1060
Účel
Preveriť uzatváranie zmlúv, dodržanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných pr
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2016/1060

Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2016/1060
Účel
Skontrolovať, či systém riadenia, implementácie, kontroly a auditu zabezpečuje využívanie zdrojov ro
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2017/1060

Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2017/1060
Účel
Preveriť účinnosť Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR a uplatňovania princípov efe
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2020/1063

Modernizácia železničnej infraštruktúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2020/1063
Účel
Účelom kontroly bude preverenie plnenia stratégie v oblasti modernizácie železníc, ako aj zabezpečen
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-040/2021/1063

Nezrovnalosti programového obdobia 2014 – 2020
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2021/1063
Účel
Preveriť systém riadenia a spätného získavania nezrovnalostí s finančným dopadom pre zabezpečenie zv
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
27.02.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-013/2021/1026

Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2020
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2021/1026
Účel
Vypracovať stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR a k súhrnu výsledkov hospodárenia
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť