Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Sídlo:
Žatevná 2, 84402 Bratislava-Dúbravka
IČO:
00603406
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-017/2020/1110

Domáca opatrovateľská služba
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2020/1110
Účel
Preveriť a vyhodnotiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych soci
Začiatok kontroly
25.02.2020
Koniec kontroly
30.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2019/1063

Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2019/1063
Účel
Preverenie súladu procesu monitorovania a výkonu finančných KNM s legislatívnymi požiadavkami a prev
Začiatok kontroly
14.08.2019
Koniec kontroly
25.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
25.01.2015
Koniec kontroly
07.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mestska cast Bratislava - Dubravka_KA-002_2015_1110_1080 publikovanie.pdf
Veľkosť: 388 KB, Dátum zverejnenia: 07.04.2015

KA-078/2011/0009

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2011/0009
Účel
Začiatok kontroly
13.11.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť