Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo:
1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou
IČO:
00314072
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-017/2020/1110

Domáca opatrovateľská služba
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2020/1110
Účel
Preveriť a vyhodnotiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych soci
Začiatok kontroly
23.02.2020
Koniec kontroly
20.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-077/2015/1130

Verejné financie a majetok obcí a miest nad 2000 obyvateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-077/2015/1130
Účel
Preveriť súlad hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom so všeobecne záväzným
Začiatok kontroly
17.09.2015
Koniec kontroly
19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-079/2008/0005

Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
Číslo kontrolnej akcie
KA-079/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
03.09.2008
Koniec kontroly
02.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť