Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Jaslovské Bohunice
Sídlo:
Námestie sv. Michala 36/10A, 91930 Jaslovské Bohunice
IČO:
00312614
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-003/2020/1140

Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2020/1140
Účel
Kontrolou bude preverené, či bola v rámci aplikácie princípu „jedenkrát a dosť“ v samospráve dosiahn
Začiatok kontroly
11.02.2020
Koniec kontroly
22.06.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť