Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Sídlo:
Rožňavská 1, 83272 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
35914939
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-025/2022/1140

Systém modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2022/1140
Účel
Preveriť účinnosť nastavenia systému modernizácie a prevádzky osobných vlakových súprav (ŽKV).
Začiatok kontroly
12.07.2022
Koniec kontroly
14.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-005/2018/1060

Systém uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2018/1060
Účel
Zhodnotiť rôzne aspekty zmluvných vzťahov, preveriť právnu a ekonomickú výhodnosť uzavretých zmlúv
Začiatok kontroly
01.05.2018
Koniec kontroly
27.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-066/2014/1060

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými na Železniciach Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v rokoch 2012 a 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-066/2014/1060
Účel
Preveriť plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených na základe výsledkov kontr
Začiatok kontroly
23.01.2014
Koniec kontroly
02.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Železničná spoločnosť Slovensko_KA-066_2014_1060 na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 332 KB, Dátum zverejnenia: 02.03.2014

KA-025/2013/1060

Kontrola efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov pri prevádzkovaní osobnej železničnej dopravy v rokoch 2011 až 2012 na Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2013/1060
Účel
Preveriť hospodárnosť vynakladania verejných prostriedkov vyplývajúcich zo zmlúv o výkone vo verej
Začiatok kontroly
14.05.2013
Koniec kontroly
22.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Železničná spololočnosť Slovensko_KA_025_2013_1060_na_zverejnenie.pdf
Veľkosť: 310 KB, Dátum zverejnenia: 22.08.2013

KA-031/2008/0002

Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
16.06.2008
Koniec kontroly
03.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2007/0001

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
30.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť