Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Sídlo:
Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica
IČO:
42499500
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-033/2023/1100

Špeciálna technika v podmienkach finančnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2023/1100
Účel
Preveriť hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov pri obstaraní špeciálnej techniky, zabezp
Začiatok kontroly
06.07.2023
Koniec kontroly
30.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-002/2022/1100

Správa prepadnutého majetku.
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2022/1100
Účel
Preveriť postup colných úradov pri správe prepadnutého majetku štátu z colného dohľadu a daňového do
Začiatok kontroly
26.07.2022
Koniec kontroly
29.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2022/1090

Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2022/1090
Účel
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami použitými na bezpečnostné služby.
Začiatok kontroly
21.06.2022
Koniec kontroly
13.12.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-001/2022/1100

Správa DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín – režim 42
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2022/1100
Účel
Preveriť dodržanie podmienok colného režimu voľný obeh s oslobodením od DPH z dôvodu jeho dodania do
Začiatok kontroly
23.01.2022
Koniec kontroly
23.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2021/1033

Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2021/1033
Účel
Preveriť súlad procesu vymáhania daňových nedoplatkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Začiatok kontroly
02.05.2021
Koniec kontroly
14.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-012/2020/1100

Opodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2020/1100
Účel
Účelom kontrolnej akcie je posúdiť hospodárnosť a opodstatnenosť výstavby ďalších centrálnych sklado
Začiatok kontroly
07.12.2020
Koniec kontroly
30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2020/1033

Dodržiavanie zákonných lehôt pri vracaní nadmerného odpočtu DPH
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2020/1033
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť, či správca dane pri vracaní nadmerného odpočtu DPH postupuje v
Začiatok kontroly
08.06.2020
Koniec kontroly
17.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-034/2019/1110

Cezhraničný pohyb odpadov v zmysle ustanovení Bazilejského dohovoru
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2019/1110
Účel
Účelom medzinárodnej kontroly je zistiť skutkový stav a posúdiť mieru zhody s ustanoveniami Bazilejs
Začiatok kontroly
04.11.2019
Koniec kontroly
22.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2019/1100

Uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2019/1100
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť správnosť postupu colných orgánov SR v oblasti uplatňovania anti
Začiatok kontroly
20.08.2019
Koniec kontroly
01.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2017/1030

Kontrola postupu colných orgánov pri vydávaní povolenia schváleného hospodárskeho subjektu, pozastavení účinnosti povolenia schváleného hospodárskeho subjektu a zrušení povolenia schváleného hospodárskeho subjektu
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2017/1030
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť postup colných orgánov v oblasti rozhodovania pri vydávaní, poza
Začiatok kontroly
10.12.2017
Koniec kontroly
29.04.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-030/2017/1050

Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2017/1050
Účel
Účelom je získať primerané uistenie, že opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v Akčnom pláne na efektívnejš
Začiatok kontroly
13.02.2017
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2017/1050

Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 - 2016
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2017/1050
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť hospodárnosť a efektívnosť opodstatnenia výkonu stáleho daňového
Začiatok kontroly
13.02.2017
Koniec kontroly
24.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2016/1050

Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb.
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2016/1050
Účel
Účelom je kontrola postupov a efektívnosť výberu daňových licencií právnických osôb finančnou správo
Začiatok kontroly
24.05.2016
Koniec kontroly
13.02.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-023/2016/1050

Správa spotrebných daní
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2016/1050
Účel
Účelom je kontrola výkonu správy spotrebných daní a hodnotenie jej výkonnosti paralelne v SR a Česke
Začiatok kontroly
07.03.2016
Koniec kontroly
17.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-068/2015/1050

Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na spoločnosť Slovenskú konsolidačnú, a. s. v rokoch 2012 až 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-068/2015/1050
Účel
Účelom KA je kontrola dodržiavania ustanovenia § 86 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správ
Začiatok kontroly
18.06.2015
Koniec kontroly
14.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2015/1050

Stav a vývoj realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 30.06.2015 a kontrola opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou.
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2015/1050
Účel
Účelom kontroly je hodnotenie stavu a vývoja realizácie zjednotenia daní, cla a poistných odvodov pr
Začiatok kontroly
19.01.2015
Koniec kontroly
29.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Finančné riaditeľstvo SR_KA-013_2015_1050_MOA.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 29.06.2015

KA-026/2014/1050

Kontrola správy vybraných spotrebných daní a efektívnosti ich výberu Finančnou správou SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2014/1050
Účel
Vyhodnotiť efektívnosť výberu a správy vybraných spotrebných daní. Overiť systém obehu tovaru v rámc
Začiatok kontroly
02.03.2014
Koniec kontroly
03.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky_KA-026_2014_1050_1050.pdf
Veľkosť: 693 KB, Dátum zverejnenia: 03.08.2014

KA-030/2014/1050

Kontrola postupu správcu dane pri registrácii daňového subjektu k dani z pridanej hodnoty a kontrola efektívnosti procesu ukladania zábezpeky na daň pri registrácii daňového subjektu na dani z pridanej hodnoty
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2014/1050
Účel
Prekontrolovať postup správcu dane pri registrácii daňového subjektu k dani z pridanej hodnoty a kon
Začiatok kontroly
24.02.2014
Koniec kontroly
24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Finančné riaditeľstvo SR_KA-030/2014/1050_1050.pdf
Veľkosť: 3 MB, Dátum zverejnenia: 24.04.2014

KA-043/2013/1050

Kontrola účinnosti systému boja proti daňovým únikom na DPH
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2013/1050
Účel
Preveriť účinnosť systému boja proti daňovým únikom na DPH so zameraním na včasnosť postupu finančný
Začiatok kontroly
01.07.2013
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2012/1050

Kontrola zabezpečenia efektívnosti a účinnosti stavu realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 31.12.2012.
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2012/1050
Účel
Hodnotenie efektívnosti a účinnosti stavu realizácie programu UNITAS, jeho logistickej podpory, a je
Začiatok kontroly
10.01.2013
Koniec kontroly
25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky_KA-02020121050_1050_zverej..pdf
Veľkosť: 11 MB, Dátum zverejnenia: 25.04.2013

KA-071/2012/1050

Kontrola plnenia opatrení z kontroly evidencie, využívania a nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov
Číslo kontrolnej akcie
KA-071/2012/1050
Účel
Preveriť a vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly evidencie, využívania
Začiatok kontroly
08.10.2012
Koniec kontroly
10.12.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_FR SR_KA-071_2012_1050_zverejn..pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 10.12.2012

KA-016/2012/1050

Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2012/1050
Účel
Overiť správnosť evidencie daňových príjmov na účtoch štátnych príjmov, vyhodnotiť celkové plnenie r
Začiatok kontroly
19.02.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-070/2009/0007

Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu
Číslo kontrolnej akcie
KA-070/2009/0007
Účel
Začiatok kontroly
07.06.2009
Koniec kontroly
01.09.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2023/1033

Vyrubovanie a výber dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2023/1033
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť spôsob vyrubovania a výberu dane z príjmov z prevodu vlastníctva
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť