Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Vysoké Tatry
Sídlo:
Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry
IČO:
00326585
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-023/2023/1120

Poplatok za rozvoj v samospráve
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2023/1120
Účel
Preveriť postup samosprávy pri zabezpečovaní príjmov z poplatku za rozvoj a jeho použitie.
Začiatok kontroly
22.01.2023
Koniec kontroly
23.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-034/2021/1110

Hospodárenie s verejnými prostriedkami v meste Vysoké Tatry
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2021/1110
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom a účinnosť vynaložených vere
Začiatok kontroly
18.07.2021
Koniec kontroly
10.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-080/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
23.02.2012
Koniec kontroly
24.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2011/0002

Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie.
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
24.09.2009
Koniec kontroly
14.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť