Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Sídlo:
Pažítková 4, 82102 Bratislava-Ružinov
IČO:
31813861
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-022/2022/1032

Využívanie systému eHealth
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2022/1032
Účel
Účelom KA bude preveriť funkčnosť systému eHealth a rozsah jeho využívania.
Začiatok kontroly
19.04.2022
Koniec kontroly
26.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
24.02.2016
Koniec kontroly
19.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
17.11.2014
Koniec kontroly
04.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2012/1030

Kontrola nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a kontrola prijatých opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2012/1030
Účel
Preveriť správu dlhodobého majetku štátu za kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2011; vy
Začiatok kontroly
02.09.2012
Koniec kontroly
29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-007/2007/0004

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Zdravotná starostlivosť" v rozpočtovej kapitole MZ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2007/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
15.07.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2024/1033

Záväzky zdravotníckych zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2024/1033
Účel
je dosiahnuť lepšiu účinnosť systému riadenia záväzkov zdravotníckych zariadení po splatnosti, zhodnotiť správnosť vykazovania záväzkov a dodržiavanie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť