Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Turá
Sídlo:
Turá 78, 93551 Turá
IČO:
00307602
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-037/2021/1100

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Turá.
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2021/1100
Účel
Preveriť, či boli odstránené nedostatky v hospodárení obce a pominuli dôvody na trvanie nútenej sprá
Začiatok kontroly
11.07.2021
Koniec kontroly
27.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-035/2017/1100

Hospodárenie s majetkom v obci Turá.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2017/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
05.04.2017
Koniec kontroly
08.08.2017
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Kontrola hospodárenia s majetkom v obci Turá (záverečná správa).pdf
Veľkosť: 251 KB, Dátum zverejnenia: 08.08.2017

Späť