Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Brezno
Sídlo:
Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
IČO:
00313319
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2022/1070

Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2022/1070
Účel
Posúdiť účinnosť opatrení prijatých obcami na poskytovanie služieb občanom v reakcii na pandémiu COV
Začiatok kontroly
01.06.2022
Koniec kontroly
08.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2019/1110

Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2019/1110
Účel
Preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mes
Začiatok kontroly
07.04.2019
Koniec kontroly
18.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-078/2015/1140

Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2015/1140
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
09.09.2015
Koniec kontroly
23.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-058/2008/0004

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
26.08.2008
Koniec kontroly
09.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť