Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa
Sídlo:
Nám. M.R.Štefánika 8, 94145 Maňa
IČO:
00596221
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-015/2012/1100

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s verejnými prostriedkami a s majetkom v zariadeniach sociálnych služieb a kontrola plnenia opatrení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2012/1100
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri nakladaní s verejnými prostriedkami pos
Začiatok kontroly
22.02.2012
Koniec kontroly
13.06.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť