Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LOKI, Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky-Komárno-Šaľa
Sídlo:
Petöfiho 1, 94001 Nové Zámky
IČO:
42044171
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-011/2012/1110

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych...
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2012/1110
Účel
Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých foriem verejných zdrojov (EÚ, ŠR SR, prostriedky samosprávy). Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých cieľov a zámerov...
Začiatok kontroly
04.09.2012
Koniec kontroly
15.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť