Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Trenčiansko
Sídlo:
Mierové námestie 3, 91101 Trenčín
IČO:
42024633
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-011/2012/1110

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych...
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2012/1110
Účel
Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých foriem verejných zdrojov (EÚ, ŠR SR, prostriedky samosprávy). Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých cieľov a zámerov...
Začiatok kontroly
23.07.2012
Koniec kontroly
08.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_LPSI Trenciansko_011_2012_1110_1120_Final.pdf
Veľkosť: 136 KB, Dátum zverejnenia: 07.11.2012

Späť