Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MARGINAL
Sídlo:
Záhradnícka 27, 81107 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
42174414
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
17.09.2014
Koniec kontroly
10.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Marginal_014_2014_1021_1021.pdf
Veľkosť: 205 KB, Dátum zverejnenia: 10.11.2014

KA-011/2012/1110

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych...
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2012/1110
Účel
Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých foriem verejných zdrojov (EÚ, ŠR SR, prostriedky samosprávy). Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých cieľov a zámerov...
Začiatok kontroly
17.08.2012
Koniec kontroly
14.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť