Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sídlo:
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
IČO:
00686832
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-036/2023/1033

Opatrenia štátu počas energetickej krízy
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2023/1033
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude preveriť proces stanovenia regulovaných cien energií a prijatia vybraný
Začiatok kontroly
09.07.2023
Koniec kontroly
29.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-035/2023/1130

Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2023/1130
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na zabezpečenie účasti SR na svetovej v
Začiatok kontroly
19.06.2023
Koniec kontroly
18.09.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-026/2022/1140

Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2022/1140
Účel
Preveriť včasnosť a transparentnosť opatrení určených na znižovanie dopadov v súvislosti s pandémiou
Začiatok kontroly
27.04.2022
Koniec kontroly
12.09.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2020/1070

Ochrana a využitie vybraného nerastného bohatstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2020/1070
Účel
Preveriť nastavenie legislatívnych procesov a plnenie cieľov surovinovej politiky štátu v oblasti oc
Začiatok kontroly
23.09.2020
Koniec kontroly
06.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-035/2020/1061

Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2020/1061
Účel
Preveriť opodstatnenosť zakladania obchodných spoločností na samostatné projekty a ich hospodárenie
Začiatok kontroly
18.08.2020
Koniec kontroly
14.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2019/1063

Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2019/1063
Účel
Preverenie súladu procesu monitorovania a výkonu finančných KNM s legislatívnymi požiadavkami a prev
Začiatok kontroly
06.03.2019
Koniec kontroly
02.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2018/1030

Podpora vo vybraných oblastiach klimaticko-energetickej politiky s dôrazom na zachovanie dlhodobej udržateľnosti verejných príjmov
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2018/1030
Účel
Účelom kontrolnej akcie je posúdiť, či existujúci systém podpory vo vybraných oblastiach klimaticko-
Začiatok kontroly
13.11.2018
Koniec kontroly
30.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2018/1060

Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 III.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2018/1060
Účel
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev/vyzvaní so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z
Začiatok kontroly
20.08.2018
Koniec kontroly
26.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2017/1060

Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 – 2016
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2017/1060
Účel
Zhodnotiť vybraté zmluvy z hľadiska správnosti určenia a dohodnutia jednotlivých zmluvných náležitos
Začiatok kontroly
14.03.2017
Koniec kontroly
30.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-044/2016/1060

Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-044/2016/1060
Účel
Skontrolovať, či systém riadenia, implementácie, kontroly a auditu zabezpečuje využívanie zdrojov ro
Začiatok kontroly
17.08.2016
Koniec kontroly
02.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2016/1060

Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na priemyselné parky a ich udržateľnosť.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2016/1060
Účel
Preveriť a zhodnotiť poskytovanie finančných prostriedkov na priemyselné parky vo vzťahu k zamestnan
Začiatok kontroly
31.05.2016
Koniec kontroly
10.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2016/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov a hospodárenia vo vybraných kapitolách za rok 2015.
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2016/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR a MH SR za r
Začiatok kontroly
21.02.2016
Koniec kontroly
05.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-073/2015/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR SR na rok 2016 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy
Číslo kontrolnej akcie
KA-073/2015/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
04.10.2015
Koniec kontroly
18.10.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Ministerstvo hospodárstva SR.pdf
Veľkosť: 98 KB, Dátum zverejnenia: 18.10.2015

KA-060/2015/1060

Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2015/1060
Účel
Preveriť plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií vrátane zhodnotenia dosiahnutých výsledkov
Začiatok kontroly
04.05.2015
Koniec kontroly
13.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo hospodárstva SR_KA-060_2015_1060_1060.pdf
Veľkosť: 361 KB, Dátum zverejnenia: 13.08.2015

KA-008/2015/1060

Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2015/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
01.02.2015
Koniec kontroly
28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Ministerstvo hospodárstva SR_KA-008_2015_1060_1060.pdf
Veľkosť: 288 KB, Dátum zverejnenia: 28.04.2015

KA-049/2014/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2014/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
22.10.2014
Koniec kontroly
26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-033/2014/1060

Kontrola plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2014/1060
Účel
Prekontrolovať implementáciu predpisov Európskej únie v oblasti biopalív v doprave, ako súčasti poli
Začiatok kontroly
29.05.2014
Koniec kontroly
25.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Ministerstvo hospodárstva_KA-033_2014_1060.pdf
Veľkosť: 602 KB, Dátum zverejnenia: 25.08.2014

KA-046/2014/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2014/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
24.02.2014
Koniec kontroly
29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo hospodárstva SR_KA-046_2014_1060_1060 final.pdf
Veľkosť: 577 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2014

KA-008/2013/1040

Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov vybraného operačného programu Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2013/1040
Účel
Preveriť dodržiavanie povinností v oblasti hodnotenia a monitorovania vybraného operačného programu
Začiatok kontroly
07.10.2013
Koniec kontroly
04.12.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MHSR_008_2013_1040_1040.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 04.12.2013

KA-024/2013/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 za vybrané kapitoly
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2013/1060
Účel
Účelom vypracovania stanoviska je splnenie úlohy vyplývajúcej z ustanovenia § 5 ods. 1 zákona NR SR
Začiatok kontroly
22.09.2013
Koniec kontroly
24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Ministerstvo hospodárstva SR na zverejnenie_KA-024/2013/1060_1060.pdf
Veľkosť: 213 KB, Dátum zverejnenia: 24.10.2013

KA-029/2013/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vo vybraných kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2013/1060
Účel
V súlade s § 29 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vere
Začiatok kontroly
25.02.2013
Koniec kontroly
25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Ministerstvo hospodárstva SR_KA-029_2013_1060_1060.pdf
Veľkosť: 312 KB, Dátum zverejnenia: 25.04.2013

KA-033/2012/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011.
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2012/1060
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR za rok 2011
Začiatok kontroly
22.02.2012
Koniec kontroly
25.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-016/2011/0003

"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.08.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2010/0012

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými NKÚ SR v roku 2009 a v I. polroku 2010
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2010/0012
Účel
Začiatok kontroly
24.10.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2010/0014

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými NKÚ SR v roku 2009 a v I. polroku 2010
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2010/0014
Účel
Začiatok kontroly
24.10.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2010/0013

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými NKÚ SR v roku 2009 a v I. polroku 2010
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2010/0013
Účel
Začiatok kontroly
24.10.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2009/0012

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými NKÚ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2009/0012
Účel
Začiatok kontroly
17.11.2009
Koniec kontroly
10.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2009/0001

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na oficiálnu časť Slovenskej republiky na výstave Expo Zaragoza
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
08.11.2009
Koniec kontroly
15.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-050/2009/0005

Kontrola dodržiavania stanovených podmienok verejného obstarávania zákaziek vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-021/2009/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
31.03.2009
Koniec kontroly
11.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2008/0004

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie cestovného ruchu
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
15.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-074/2008/0017

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom štátu a Fondu národného majetku SR v procese privatizácie SPP, a.s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2008/0017
Účel
Začiatok kontroly
18.02.2008
Koniec kontroly
23.04.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
20.01.2008
Koniec kontroly
31.03.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2007/0008

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2007/0008
Účel
Začiatok kontroly
18.03.2007
Koniec kontroly
08.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2024/1140

Hospodárenie príspevkových organizácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2024/1140
Účel
Poukázať na riadenie, financovanie, hospodárenie a kontrolu príspevkových organizácií v pôsobnosti MH SR.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-014/2024/1060

Príprava a realizácia priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a Valalikách
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2024/1060
Účel
Navrhnúť zlepšenie postupov pri príprave a realizácii priemyselných parkov
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-043/2016/1060

Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2016/1060
Účel
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-013/2018/1030

Systém udeľovania licencií u vybraných komodít
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2018/1030
Účel
Preveriť systém udeľovania licencií, povolení u vybraných komodít ako oceľ, textil, výrobky obrannéh
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-034/2020/1063

Informačný systém krízového riadenia
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2020/1063
Účel
Preveriť opodstatnenosť obstaraného systému, hospodárnosť /efektivita jeho obstarania a reálna účinn
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2022/1110

Spotrebiteľské práva občana
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2022/1110
Účel
Preveriť systém zabezpečenia ochrany práv spotrebiteľa, jeho funkčnosť a kvalitu realizovaných opatr
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť