Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Sládkovičovo
Sídlo:
Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo
IČO:
00306177
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-028/2021/1120

Plnenie opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2021/1120
Účel
Kontrola a stav plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej ko
Začiatok kontroly
04.08.2021
Koniec kontroly
04.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
08.03.2017
Koniec kontroly
25.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2016/1015

Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2016/1015
Účel
Preverenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údaj
Začiatok kontroly
11.10.2016
Koniec kontroly
24.01.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2012/1110

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov v rámci vybraných projektov programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 - 2013 na programové riešenie nepriaznivej sociálno–ekonomickej situácie marginalizovaných rómskych...
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2012/1110
Účel
Preskúmať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na programy pre marginalizované rómske komunity na Slovensku zo všetkých foriem verejných zdrojov (EÚ, ŠR SR, prostriedky samosprávy). Vyhodnotiť úroveň dosiahnutých cieľov a zámerov...
Začiatok kontroly
16.08.2012
Koniec kontroly
12.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2009/0004

Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016 - 764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 -2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
15.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2008/0003

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
21.05.2008
Koniec kontroly
10.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť