Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sídlo:
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
IČO:
17335825
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
22.02.2016
Koniec kontroly
28.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2014/1015

Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2014/1015
Účel
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, správy a ochrany a
Začiatok kontroly
01.10.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_FNsP Žilina_KA-002_2014_1015_1140.pdf
Veľkosť: 245 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

KA-049/2012/1030

Kontrola nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a kontrola prijatých opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2012/1030
Účel
Preveriť správu dlhodobého majetku štátu za kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2011; vy
Začiatok kontroly
23.08.2011
Koniec kontroly
03.12.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_FN s poliklinikou ZA_049 2012 1030_1140.pdf
Veľkosť: 632 KB, Dátum zverejnenia: 03.12.2012

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
09.08.2009
Koniec kontroly
01.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2008/0003

Kontrola obstarania, evidencie a správy dlhodobého majetku v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
01.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2024/1033

Záväzky zdravotníckych zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2024/1033
Účel
je dosiahnuť lepšiu účinnosť systému riadenia záväzkov zdravotníckych zariadení po splatnosti, zhodnotiť správnosť vykazovania záväzkov a dodržiavanie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť