Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo:
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
IČO:
17070775
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-007/2023/1090

Obnova a rekonštrukcia vysokoškolských internátov
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2023/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy a rekonštrukcie vysokoškolských internátov
Začiatok kontroly
05.02.2023
Koniec kontroly
22.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2017/1031

Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2017/1031
Účel
Preveriť zdroje financovania, hospodárenie s finančnými prostriedkami, stav a nakladanie s nehnuteľn
Začiatok kontroly
23.07.2017
Koniec kontroly
22.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
28.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-087/2012/1110

Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-087/2012/1110
Účel
Preveriť čerpanie prostriedkov z EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej rep
Začiatok kontroly
21.10.2012
Koniec kontroly
20.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Presovska univerzita v Presove_087_2012_1110_1110.pdf
Veľkosť: 113 KB, Dátum zverejnenia: 20.11.2012

KA-070/2010/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými verejným vysokým školám
Číslo kontrolnej akcie
KA-070/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
22.09.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť