Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo:
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
30845572
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-021/2022/1032

Vystrojovanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-021/2022/1032
Účel
Preveriť systém vystrojovania profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR.
Začiatok kontroly
02.02.2022
Koniec kontroly
26.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2021/1033

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom Vojenského spravodajstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2021/1033
Účel
Preveriť hospodárnosť a transparentnosť použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom štá
Začiatok kontroly
28.02.2021
Koniec kontroly
29.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2019/1032

Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2019/1032
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti využívania služobných bytov.
Začiatok kontroly
21.02.2019
Koniec kontroly
11.04.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-019/2018/1030

Plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov vybraných podprogramov v rámci programu Rozvoj obrany kapitoly Ministerstva obrany SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2018/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia finančných prostriedkov vyčle
Začiatok kontroly
28.02.2018
Koniec kontroly
14.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2018/1030

Plnenie záväzkov SR vo vzťahu k NATO
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2018/1030
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zmapovanie stavu plnenia vybraných záväzkov vo vzťahu k NATO a definovani
Začiatok kontroly
18.02.2018
Koniec kontroly
29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2016/1030

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri budovaní vybavených ozbrojených síl SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2016/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s finančnými prostr
Začiatok kontroly
31.05.2016
Koniec kontroly
17.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2015/1030

Obmena výzbroje, techniky a správnosť postupov pri správe majetku.
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2015/1030
Účel
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s finančnými prostr
Začiatok kontroly
03.02.2015
Koniec kontroly
27.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
06.11.2014
Koniec kontroly
03.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2013/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2012 a hospodárenia vo vybraných kapitolách.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2013/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MV SR, MO SR, MZV SR, MK SR, MZ SR, GP SR a
Začiatok kontroly
10.02.2013
Koniec kontroly
21.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MO SR_015_2013_1030_1030.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 29.04.2013

KA-017/2012/1030

Kontrola úrovne využívania vybranej techniky a výzbroje pri zabezpečovaní života vojsk
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2012/1030
Účel
Preveriť, či vybraná technika a výzbroj Ozbrojených síl SR je využívaná v súlade s internými normami
Začiatok kontroly
02.09.2012
Koniec kontroly
22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Sprava krátka MO SR vojenská technika 2012.pdf
Veľkosť: 139 KB, Dátum zverejnenia: 13.01.2013

KA-005/2011/0002

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri zabezpečovaní vojenských operácií a mierových misií v zahraničí
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
09.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2010/0008

Kontrola dodržiavania stanovených postupov pri prevode nehnuteľného a vybraného hnuteľného majetku v kapitole Ministerstva obrany SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2010/0008
Účel
Začiatok kontroly
09.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2010/0005

Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2010/0005
Účel
Začiatok kontroly
05.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-057/2009/0012

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie vybraných podprogramov v rámci programu "Rozvoj obrany" v rozpočtovej kapitole MO SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2009/0012
Účel
Začiatok kontroly
13.09.2009
Koniec kontroly
16.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2009/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2009
Koniec kontroly
25.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-010/2008/0010

Kontrola stavu prevodu nehnuteľného majetku štátu v kapitole Ministerstva obrany SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0010
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2008
Koniec kontroly
03.02.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2008/0008

Kontrola procesu transformácie vybraných organizácií Ministerstva obrany SR na akciové spoločnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2008/0008
Účel
Začiatok kontroly
17.08.2008
Koniec kontroly
02.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2008/0005

Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
16.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2008/0002

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
17.02.2008
Koniec kontroly
28.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
12.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2024/1032

Darovanie hnuteľného majetku vojenskej povahy Ukrajine
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2024/1032
Účel
Preveriť, či sa darovanie hnuteľného majetku vojenskej povahy Ukrajine uskutočnilo v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-022/2023/1032

Plán rozvoja infraštruktúry MO SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2023/1032
Účel
Preveriť systém riadenia a zabezpečenia plnenia dlhodobého plánu rozvoja rezortu ministerstva obrany
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-042/2012/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2012/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť