Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Sídlo:
Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00603147
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
17.07.2017
Koniec kontroly
12.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-089/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-089/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
25.09.2012
Koniec kontroly
04.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-061/2009/0003

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
09.08.2009
Koniec kontroly
29.09.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-037/2009/0004

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcich kontrol
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2009/0004
Účel
Začiatok kontroly
12.07.2009
Koniec kontroly
11.08.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-068/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
Číslo kontrolnej akcie
KA-068/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2007
Koniec kontroly
19.04.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť