Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo:
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00151513
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-023/2024/1181

Činnosť a poskytovanie finančných prostriedkov Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2024/1181
Účel
Preveriť fungovanie úradu a zhodnotiť systém poskytovania a kontroly verejných prostriedkov na podporu rómskych komunít.
Začiatok kontroly
16.06.2024
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-043/2023/1063

Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2023/1063
Účel
Preveriť proces výberu a realizácie investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitne
Začiatok kontroly
14.08.2023
Koniec kontroly
12.12.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-032/2023/1063

Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2023/1063
Účel
Získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov
Začiatok kontroly
18.06.2023
Koniec kontroly
19.09.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-008/2022/1070

Naplnenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2022/1070
Účel
Preveriť naplnenie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 v oblasti vzdelávania
Začiatok kontroly
02.02.2022
Koniec kontroly
02.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2021/1031

Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2021/1031
Účel
Preveriť transparentnosť prideľovania finančných prostriedkov na rozvoj športovej infraštruktúry.
Začiatok kontroly
25.02.2021
Koniec kontroly
30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2017/1060

Záverečná kontrola Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2017/1060
Účel
Skontrolovať systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, správnosť financova
Začiatok kontroly
15.03.2017
Koniec kontroly
21.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2016/1030

Finančné prostriedky a majetok kapitoly.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2016/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými pr
Začiatok kontroly
21.02.2016
Koniec kontroly
01.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-066/2015/1040

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-066/2015/1040
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
15.09.2015
Koniec kontroly
10.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
08.12.2014
Koniec kontroly
16.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Úrad vlády SR_014_2014_1021_1021.pdf
Veľkosť: 193 KB, Dátum zverejnenia: 16.12.2014

KA-012/2014/1040

Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2014/1040
Účel
Skontrolovať systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, správnosť financovan
Začiatok kontroly
09.10.2014
Koniec kontroly
11.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_UV SR_012_2014_1040_1040.pdf
Veľkosť: 666 KB, Dátum zverejnenia: 11.12.2014

KA-064/2014/1140

Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2014/1140
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev
Začiatok kontroly
01.06.2014
Koniec kontroly
26.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol UV SR_064_2014_1140_1030.pdf
Veľkosť: 380 KB, Dátum zverejnenia: 26.08.2014

KA-007/2014/1040

Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2014/1040
Účel
Skontrolovať dodržiavanie povinností v oblasti hodnotenia a monitorovania operačných programov Národ
Začiatok kontroly
13.04.2014
Koniec kontroly
29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2013/1040

Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2013/1040
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
18.09.2013
Koniec kontroly
28.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_UV SR_009_2013_1040_1040.pdf
Veľkosť: 873 KB, Dátum zverejnenia: 28.11.2013

KA-088/2012/1040

Kontrola projektu zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-088/2012/1040
Účel
Preveriť systém implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dosiahnuté výsledky po realizáci
Začiatok kontroly
16.09.2012
Koniec kontroly
05.02.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-068/2012/1040

Kontrola efektívnosti a účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na programy a projekty určené pre rómske komunity
Číslo kontrolnej akcie
KA-068/2012/1040
Účel
Charakterizovať stratégiu a prístup štátu a samosprávy k fin.pomoci určenej pre rómsku komunitu v SR
Začiatok kontroly
09.05.2012
Koniec kontroly
28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2012/1030

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2012/1030
Účel
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR
Začiatok kontroly
25.03.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-072/2009/0009

Kontrola aktuálneho stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
26.07.2009
Koniec kontroly
29.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2009/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2009
Koniec kontroly
10.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2008/0003

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly účelovosti čerpania prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
02.11.2008
Koniec kontroly
04.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2008/0002

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2007
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
24.02.2008
Koniec kontroly
04.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-004/2007/0001

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
09.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2007/0003

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami čerpanými z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu na realizáciu vybraných projektov
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2007/0003
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
09.05.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-011/2015/1040

Spätné získavanie neoprávnených platieb v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2015/1040
Účel
Skontrolovať, či systém riadenia, implementácie, kontroly a auditu zabezpečuje využívanie zdrojov ro
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
30.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť