Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo:
Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov
IČO:
30796482
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-015/2022/1031

Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2022/1031
Účel
Preveriť proces implementácie kľúčového nástroja pre efektívne uhrádzanie nákladov spojených s posky
Začiatok kontroly
06.02.2022
Koniec kontroly
23.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
09.11.2014
Koniec kontroly
09.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou_014_2014_1021_1021.pdf
Veľkosť: 215 KB, Dátum zverejnenia: 09.12.2014

KA-047/2012/1030

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a kontrola plnenia prijatých opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2012/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vynakladaní finančných prostriedkov
Začiatok kontroly
19.01.2012
Koniec kontroly
21.03.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2010/0003

Kontrola úrovne dohľadu nad verejným zdravotným poistením a poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2010/0003
Účel
Začiatok kontroly
10.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-028/2013/1030

Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu vybraných kapitol a ďalších subjektov verejnej správy na rok 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2013/1030
Účel
Vypracovanie stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu vybraných subjektov na rok 2014 v súvislosti s úl
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť