Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Sídlo:
Bulharská 39, 91853 Trnava
IČO:
37847783
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-039/2013/1120

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2013/1120
Účel
Kontrolou preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného výnosu dane z motorovýc
Začiatok kontroly
17.03.2014
Koniec kontroly
24.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Správa a údržba ciest TSK uplne znenie_KA_039_2013_1120_1130.pdf
Veľkosť: 635 KB, Dátum zverejnenia: 24.06.2014

KA-080/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
26.02.2012
Koniec kontroly
15.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
14.05.2007
Koniec kontroly
18.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť