Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto SKALICA
Sídlo:
Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica
IČO:
00309982
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-046/2023/1120

Vybrané položky príjmov obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2023/1120
Účel
Preveriť postup samosprávy pri napĺňaní vybraných položiek vlastných príjmov
Začiatok kontroly
04.12.2023
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-019/2019/1063

Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2019/1063
Účel
Preverenie súladu procesu monitorovania a výkonu finančných KNM s legislatívnymi požiadavkami a prev
Začiatok kontroly
05.09.2019
Koniec kontroly
26.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2019/1110

Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2019/1110
Účel
Preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mes
Začiatok kontroly
30.07.2019
Koniec kontroly
25.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
05.08.2018
Koniec kontroly
06.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-078/2015/1140

Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
Číslo kontrolnej akcie
KA-078/2015/1140
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
02.09.2015
Koniec kontroly
03.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-082/2012/1100

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti využitia prostriedkov EÚ a verejných prostriedkov na výstavbu a údržbu cyklotrás 2006 - 2011.
Číslo kontrolnej akcie
KA-082/2012/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v
Začiatok kontroly
27.05.2012
Koniec kontroly
08.08.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť