Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Banská Štiavnica
Sídlo:
Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
IČO:
00320501
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
17.06.2019
Koniec kontroly
30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
19.06.2018
Koniec kontroly
05.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
14.03.2017
Koniec kontroly
29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-089/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-089/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
01.10.2012
Koniec kontroly
22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Banska Stiavnica_089_2012_1110_1070_pre publikovanie.pdf
Veľkosť: 247 KB, Dátum zverejnenia: 22.11.2012

KA-058/2008/0004

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
14.10.2008
Koniec kontroly
27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť