Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Oravská Lesná
Sídlo:
Oravská Lesná 291, 02957 Oravská Lesná
IČO:
00314722
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-080/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
02.04.2012
Koniec kontroly
13.05.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť