Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ňagov
Sídlo:
Ňagov 0, 06801 Ňagov
IČO:
00323276
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-061/2014/1110

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2014/1110
Účel
Kontrola a vyhodnotenia stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
22.01.2014
Koniec kontroly
27.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Nagov_061_2014_1110_1110.pdf
Veľkosť: 282 KB, Dátum zverejnenia: 27.02.2014

KA-080/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
26.02.2012
Koniec kontroly
01.05.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť