Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kultúrne zariadenia Petržalky
Sídlo:
Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka
IČO:
00179949
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-089/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-089/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
01.10.2012
Koniec kontroly
19.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť