Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Sídlo:
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
IČO:
42054575
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-005/2020/1120

Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2020/1120
Účel
Preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosť systému op
Začiatok kontroly
18.01.2021
Koniec kontroly
30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2013/1120

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2013/1120
Účel
Kontrolou preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného výnosu dane z motorovýc
Začiatok kontroly
09.03.2014
Koniec kontroly
12.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_SC ZSK_039_2013_1120_1140.pdf
Veľkosť: 516 KB, Dátum zverejnenia: 12.06.2014

KA-077/2010/0002

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v príspevkových organizáciách Žilinského samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-077/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
01.09.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť