Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Sídlo:
Brnianska 3, 91105 Trenčín
IČO:
37915568
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-005/2020/1120

Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2020/1120
Účel
Preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosť systému op
Začiatok kontroly
15.12.2020
Koniec kontroly
04.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
24.05.2015
Koniec kontroly
03.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2013/1120

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2013/1120
Účel
Kontrolou preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného výnosu dane z motorovýc
Začiatok kontroly
05.03.2014
Koniec kontroly
15.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Sprava ciest TSK_039_2013_1120_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 178 KB, Dátum zverejnenia: 15.06.2014

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
22.04.2013
Koniec kontroly
26.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Sprava ciest Trenc.samospr.kraja _SC TSK_062_2013_1080_1120.pdf
Veľkosť: 166 KB, Dátum zverejnenia: 25.06.2013

KA-034/2008/0001

Kontrola informačných systémov v samosprávnom kraji a vo vybranej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
17.11.2008
Koniec kontroly
24.11.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
22.04.2007
Koniec kontroly
24.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť