Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Sídlo:
Nám. Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
IČO:
35555777
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-037/2022/1090

Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami KSK a SC KSK
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2022/1090
Účel
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom KSK a SC KSK podľa doručenýc
Začiatok kontroly
22.02.2022
Koniec kontroly
28.04.2022
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-005/2020/1120

Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2020/1120
Účel
Preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosť systému op
Začiatok kontroly
11.01.2021
Koniec kontroly
30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2013/1120

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2013/1120
Účel
Kontrolou preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného výnosu dane z motorovýc
Začiatok kontroly
11.03.2014
Koniec kontroly
11.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2007
Koniec kontroly
18.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť