Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov pri kríži
Sídlo:
Pri kríži 26, 84102 Bratislava-Dúbravka
IČO:
00641405
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
11.06.2014
Koniec kontroly
04.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Domov pri krizi_059_2014_1080_1080.pdf
Veľkosť: 573 KB, Dátum zverejnenia: 04.09.2014

KA-035/2008/0006

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu vybraným subjektom
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2008/0006
Účel
Začiatok kontroly
02.11.2008
Koniec kontroly
03.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť