Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Bošany
Sídlo:
SNP 112, 95618 Bošany
IČO:
00310255
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
25.05.2015
Koniec kontroly
16.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Bosany_015_2015_1130_1120_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 326 KB, Dátum zverejnenia: 16.07.2015

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
20.01.2014
Koniec kontroly
25.02.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Bosany_058_2014_1080_1120.pdf
Veľkosť: 258 KB, Dátum zverejnenia: 25.02.2014

Späť