Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zariadenie pre seniorov
Sídlo:
Pod hájkom 2824/36A, 90901 Skalica
IČO:
42292468
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2016/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2016/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
24.01.2016
Koniec kontroly
12.04.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
29.10.2014
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZpS Jesenia Skalica_uplne znenie_059_2014_1080_1130.pdf
Veľkosť: 230 KB, Dátum zverejnenia: 04.12.2014

Späť