Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Hvezdáreň v Partizánskom
Sídlo:
Malé Bielice 177, 95804 Partizánske
IČO:
34059105
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-065/2007/0001

Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
Číslo kontrolnej akcie
KA-065/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
22.04.2007
Koniec kontroly
14.06.2007
Stav kontroly
Ukončená

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť