Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Široké
Sídlo:
Široké 118, 08237 Široké
IČO:
00327832
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
25.01.2015
Koniec kontroly
05.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Siroke_015_2015_1130_1110.pdf
Veľkosť: 126 KB, Dátum zverejnenia: 05.02.2015

KA-045/2012/1140

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2012/1140
Účel
Preveriť evidenciu majetku, jeho obstaranie, nákup, odpredaj, likvidáciu majetku subjektov územnej s
Začiatok kontroly
29.07.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť