Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Spišská Stará Ves
Sídlo:
Štúrova 228, 06101 Spišská Stará Ves
IČO:
00326526
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
23.06.2015
Koniec kontroly
02.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mesto Spisska Stara Ves_015_2015_1130_1110.pdf
Veľkosť: 126 KB, Dátum zverejnenia: 27.07.2015

KA-045/2012/1140

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2012/1140
Účel
Preveriť evidenciu majetku, jeho obstaranie, nákup, odpredaj, likvidáciu majetku subjektov územnej s
Začiatok kontroly
29.07.2012
Koniec kontroly
18.10.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť