Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Chynorany
Sídlo:
Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany
IČO:
00310506
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-027/2017/1120

Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2017/1120
Účel
Získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových účastí boli vo významných aspek
Začiatok kontroly
08.05.2017
Koniec kontroly
16.07.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2012/1140

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2012/1140
Účel
Preveriť evidenciu majetku, jeho obstaranie, nákup, odpredaj, likvidáciu majetku subjektov územnej s
Začiatok kontroly
02.09.2012
Koniec kontroly
21.10.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _Chynorany_045_2012_1140_1120_FIN.pdf
Veľkosť: 295 KB, Dátum zverejnenia: 21.10.2012

Späť